AUGMENTIN BID 1000 mg 10 film tablet

Satış Fiyatı :
9.44 TL
Reçete Durumu :
Normal Reçete
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No:173 B Blok 1.Levent - İSTANBUL 34394
Tel : (0212) 339 44 00
Fax : (0212) 339 45 00
ATC Kodu :
J01CR02
Etkin Madde :
Amoksisilin + Klavulanik Asit
Geri Ödeme Kodu:
A01027
Barkod :
8699522095711
AUGMENTIN-B1D 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tabletle: 875 mg amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit içerir. Yardımcı maddeler: Kolloidal silikon dioksit. sodyum nişasta glikolat. magnezyum stearat, mikrokristalize selüloz, titaııtum dioksit. hidroksipropilmetilselüioz, polietilen glikol, deiyonizc su Bu ilacı kullanmaya başlamadan öncc bu NI dikkatlicc okuyunuz, çünkü sizin içim önemli bilgiler içermektedir. o Bıı kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. o Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. o Hu ilaç kişisel olarak sizin için reçele edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. o Bu ilacın kullanımı sırasında. doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. o Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız. Bu Kullanma Talimatında: 1. AUGMENTIN nedir ve ne için kullanılır? 2. A UGMENTIN'İ kullun madan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. A UGAfENTIN nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. A UGMEN TIN 'in saklanması Başlıkları yer almaktadır.   1. AUGMENTIN nedir ve ne için kullanılır? AUGMENTIN, geniş spcktrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır. AUGMENTIN, cam şişelerde 10, 14 ve 20 adet, beyaz veya kirli beyaz arasında, oval şekilli tabletler halindedir. AUGMENTIN, aşağıdaki durumlarda AUGMENTIN'c duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriycl enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir: • Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları • Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları • İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yollan ile ilgili enfeksiyonlar • Çıban, abse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları • Diş abseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar • Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması.    
2. AUGMENTIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler AUGMENTIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Kğer, • Beta laktam antibiyotiklerine(penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz • Geçmişte, AUGMENTIN veya penisilin tedavisine bağlı sarılık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz. AUGMENTIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ • Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşın duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz. • Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheni? varsa, (AUGMENTIN kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononüklcoz ile ilişkili olabilir.) • AUGMENTIN'i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız Uzun süreli kullanımı zamanla AUGMETIN'den etkilenmeyen organizmalann aşın çoğalmasına neden olur (örn: mantar). • AUGMENTIN uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir. • Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa. • Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık bildirilmiştir. Tedavi sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görünmeyebilir. • Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır. • Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır. Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. AUGMENTIN'in yiyecck ve içecek ile birlikte kullanılması AUGMENTIN mide ve bağırsak rahalsızlıklan olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır. Hamilelik İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme İlacı kullanmadan oııce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. AUGMENTIN'in iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve nıukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit'in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir. Araç ve makine kullanımı AUGMENTIN alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali. havale gibi istenmeyen etkilere nedeıı olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız. AUGMENTIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Buğdaya alerjisi olan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı • AUGMENTIN'le birlikte allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız; alerjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir. • Probcnesid alıyorsanız (gut için kullanılır); doktorunuz AUGMENTIN dozunu ayarlama kararı verebilir. • AUGMENTIN'le birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (vartann gibi) alıyorsanız, fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir. • AUGMENTIN, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir. Eğer reçeleli ya da reçetesi: herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsam: veya son :amanlarda kullandınız ise liıt/en doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. AUGMENTIN nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için; Hafif ve ona şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 625 mg tablet Şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez I g tablet Diş enfeksiyonlarda doz; Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar: 5 gün günde iki kez 625 mg tablet Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdtr. Uygulama yolu ve metodu: Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Eğer gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur. Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indinnek için yemek başlangıcında alınmalıdır. Değişik yaş grupları: • Çocuklarda kullanım: AUGMENTIN'in tablet formları 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir, lîu grup çocuklar için AUGMENTIN'in süspansiyon formu mevcuttur. • Yaşlılarda kullanımı: Veri bulunmamaktadır. özel kullanını durumları: Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır. Eğer AUGMENTIN'in etkisinin çok güçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun. Kullanmanız gerekenden daha fazla AUGMENTIN kullandıysanız: Sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/clcktrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. AUGMENTIN ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir. AUGMENTIN dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir. A UGMENTIN 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullannuşsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. AUGMENTIN i kullanmayı unutursanız Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda .iliniz. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. AUGMENTIN ile tedavi sonlandınldıfcındaki oluşabilecek etkiler AUGMENTIN'i, doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile AUGMENTIN'i almayı bırakmamalısınız.  
4. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi AUGMENTIN in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, AUGMENTIN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Çok seyrek görülen yan etkiler; • Yiiz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden olması (anjivonöroiik ödem) • Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya da soluk almada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafılaksi) • İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağrısı özellikle kol altındaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı benzeri sendrom) • Deri yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı yuvarlak beneklerin oluşması, döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren damar iltihabı (aşın duyarlılık vasküliti) • Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin seyrek görülen bir deri hastalığı ( Stevens-Johnson Sendromu) • Deride önce ağnlı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu hastalığa ateş. üşüme nöbeti, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder. ( l oksik Epidermal Nekrolizis) • İrin içeren küçük kabarcıklar ile yaygın kırmızı cilt döküntüsü (BUlloz döküntülü dermalit) • Deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile kırmızı, pullu, döküntü (Akut generalize ckzantcmöz) Seyrek görülen yan etkiler: • Özellikle ayak tabanında veya avuç içinde meydana gelen kaşıntılı, kırmızı-mor renkte lekeler, deri üzerinde kurdeşen benzeri şişlikler, ağız, göz ve genital bölgede aşın hassasiyet, ateş ve aşırı yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (eritema multiforme) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin AUGMENTIN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Aşağıdakilerdeıı herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Çok seyrek görülen yan etkiler: • Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülosiloz) • Halsizlik, baş ağrılan. egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde solgunluk ve sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi) • İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishal • Dilin renginin siyah renk olması • Böbrek hastalığı (intcrstisvel nefrit) • İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri) • Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit) • Deri ve/veya gözlerde sararma ( kolestatik sarılık) Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Aşağıdakilcrden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: Çok seyrek görülen yan etkiler: • Diş renginde değişiklik. Genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile diş rengi değişimi engellenebilir. • Aşın hareketlilik • Kasılma, nöbet ya da çırpınma Yaygın olmayan yan etkiler: • Baş dönmesi • Baş ağrısı • Sindirim güçlüğü • Deride döküntü • Kaşıntı • Kurdeşen Yaygın görülen yan etkiler: • Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokutanöz kandidiyazis) • İshal • Bulantı • Kusma Bunlar AUGMENTIN 'in hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma lal imalında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. AUGMENTIN'in saklanması .4 UGMENTIN 7 çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Ürünü nemden korumak için içindeki desikant (nem çekici) kapsülü kullanım sonuna kadar çıkarmayınız. Kullandıktan sonra kapağı sıkıca kapatınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra A UGMENTIN 'i kullanmayınız. Ruhsat sahibi: GlaxoSmithKline İlaçlan San. Ve Tic. A.Ş. I. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 I .Levent / İSTANBUL Üretici: Fako İlaçlan A.Ş. Levent/ İSTANBUL Bu kullanma talimatı .....tarihinde onaylanmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

İlaç Adı Hastalık Vidyo
Sitemiz; Sağlık Haberlerinin yanı sıra, Anne & Çocuk sağlığı, Hamilelik ve hamilelik dönemlerini, Kadın Sağlığı, Sağlık ile ilgili diğer konuları, Hastalıkların tanı ve tedavisi hakkında bilgileri, Tıp Terimlerimlerini, ilaç hakkında bilgilendirme, ilaçların yan etkileri, ilacı kullananlar, ilaç prospektüsü, ilaç etken maddesi, ilacın reçete durumu, ilaç fiyatları, Bitkisel Tedavi yöntemleri ve bitkisel tedavi için şifalı bitkiler hakkında bilgileri, Doğal beslenme yöntemlerini ve Sağlık ile ilgili faydalı bilgileri videolu ve yazılı bir anlatımla size sunmaktadır.
  • Reflü Nedir
    Reflü Nedir? Pek çok insanda yemekten sonra hazımsızlık, ekşime ve
  • zona-hastaligi-vucudun-hangi-bolgesinde-gorulur
      Zona genellikle gövdede ve kalçalarda görülür. Fakat yüz, kol